Nadzór BHP przy pracach uznawanych za szczególnie niebezpieczne


W przypadku pracowników zatrudnionych przy niektórych rodzajach prac, ich pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie BHP. Nadzór bhp jest realizowany na innych zasadach w przypadku czynności, których wykonywanie może być niebezpieczne dla życia albo zdrowia człowieka.

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:
– prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
– roboty budowlane, remontowe, montażowe lub rozbiórkowe – jeśli w trakcie ich trwania nie wstrzymuje się ruchu zakładu pracy (w całości albo w części),
– prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
– prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
– prace na wysokości,
– inne prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
– inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne.

Taka praca wymaga bezpośredniego nadzoru. W związku z tym pracodawca musi zadbać o przeprowadzenie szczegółowego instruktażu oraz dostarczyć zatrudnionej przez siebie osobie niezbędne środki zabezpieczające. Powyższe obowiązki są realizowane poprzez wyznaczenie konkretnej osoby, która jest odpowiedzialna za wykonywanie ściśle określonych niebezpiecznych zadań. Co ważne, osoba ta nie ma obowiązku nadzorować pracownika w sposób ciągły.

Istnieje jednak szereg prac, przy których ustawodawca nakazał stały nadzór bhp. Dotyczy to czynności w kanałach, zbiornikach, wewnątrz urządzeń technicznych oraz innych zamkniętych i niebezpiecznych przestrzeniach. Wtedy osoba nadzorująca powinna być obecna stale i ciągle kontrolować przebieg prac.

Ponadto, jeszcze przed rozpoczęciem pracy uznawanej za niebezpieczną, nadzorujący musi skontrolować czy wszelkie przygotowania doprowadzą do bezpiecznego wykonania czynności przez pracowników. Co więcej, wykonywanie zadań wymagających stałego nadzoru bhp, może być realizowane wyłącznie na podstawie polecenia na piśmie.

Nadzór BHP: www.bhp-prometeo.pl